Al uw rechten en plichten én die van ons

In de algemene voorwaarden staan uw rechten en plichten én die van ons. Wij willen een betrouwbare, dienstbare en transparante onderneming zijn. Daarom houden wij zo goed mogelijk rekening met de belangen van al onze klanten.

De algemene voorwaarden zijn in gebruik vanaf 1 juni 2021. De voorwaarden zijn geschreven in begrijpelijk Nederlands.

Wanneer gelden onze algemene voorwaarden?

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten met klanten, relaties en voor iedereen die gebruik maakt van ons systeem. Met ons systeem bedoelen wij onze website en onderdelen daarvan zoals de applicatie die te vinden is op de website.

Hanteert u ook algemene voorwaarden? Zo ja, dan stemt u er met het accepteren van onze algemene voorwaarden mee in dat de werking van uw voorwaarden worden uitgesloten.

Wat is ons doel?

Wij hebben als doel ervoor te zorgen dat schuldenaren hun betalingsverplichtingen nakomen. Als een schuldenaar dat niet kan, dan is er sprake van betalingsonmacht en kan zijn of haar faillissement worden aangevraagd. Wij willen de schuldeiser helpen bij het aanvragen van die faillissement. Dit doen wij door een platform aan te bieden waarop schuldeisers elkaar kunnen vinden zodat zij samen het faillissement kunnen aanvragen.

Om onze doelstelling te bereiken, moet de informatie die op het systeem vermeld wordt betrouwbaar zijn. Daarom willen wij dat gebruikers zorgvuldig zijn bij het invoeren van die gegevens en moeten zij bijvoorbeeld een vordering die betaald is binnen 24 uur na de betaling verwijderen van ons systeem.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Wij kunnen ons doel bereiken door het leveren van internetdiensten. Daarbij maken wij gebruik van cookies, maar we zullen uw privacy respecteren.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor afname van onze producten en diensten. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een bepaald iemand.

In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De privacyverklaring vormt een onlosmakelijk onderdeel van de voorwaarden.

Wie heeft het recht op de databank en wat betekent dit?

Met ons systeem creëren wij een databank met persoonsgegevens. Wij hebben als enige recht op die gegevens en zijn bevoegd om de databank te bewerken. Wij wijzigen of verwijderen gepersonaliseerde data van een persoon of bedrijf zodra:

  • het blijkt dat informatie of data niet correct is;
  • het blijkt dat misbruik wordt gemaakt van ons systeem;
  • het blijkt dat de invoerder dit verzocht heeft via het platform.

Hoe dient u zich te gedragen?

Als u gebruikt maakt van ons systeem, dan stemt u in met onze doelstelling. U leeft alleen die doelstelling na en geen andere doelen.

Bij het gebruik van ons systeem verlenen wij een beperkte, niet-overdraagbare licentie. Dit betekent dat u alleen het systeem mag gebruiken voor het raadplegen van informatie en het invoeren van gegevens. U kunt uw vordering(en) invoeren in ons systeem door onder andere de naam van de schuldenaar en de referentie van de vordering op te geven. Deze informatie moet echter correct zijn en daar is de gebruiker verantwoordelijk voor. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid voor de ingevoerde gegevens.

Het is niet toegestaan om vorderingen op ons systeem te plaatsen door een geautomatiseerd systeem tenzij wij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Daarnaast is het ook niet toegestaan om vorderingen namens of in opdracht van derden in te voeren tenzij wij daar uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven en u dit duidelijk heeft vermeld.

Wij kunnen gegevens van een vordering aanpassen of verwijderen als wij vermoeden dat die gegevens in strijd zijn met deze voorwaarden en of (in de geest van) onze doelstelling.

Verder kunnen wij personen die onze voorwaarden overtreden of handelen in strijd met de doelstelling van onze dienstverlening uitsluiten van verder gebruik van ons systeem. Een eventueel account kan worden gedeactiveerd.

Wanneer loopt u het risico om een boete te betalen?

Wij kunnen alleen onze diensten leveren als de gebruikers van ons systeem betrouwbaar zijn en hun informatie juist is. Wij willen niet worden gebruikt voor ‘naming and shaming’. Als u gebruik maakt van ons systeem, dan verwachten wij van u dat u zich aan onze gedragsregels houdt. U bent ons een boete verschuldigd als u zich niet houdt aan wettelijke regels of wanneer u maakt misbruk van ons systeem door bijvoorbeeld:

  1. zich voor te doen als een ander en/of onterect stelt een ander te vertegenwoordigen;
  2. bewust of onbewust verkeerde informatie geeft over een ander, bijvoorbeeld de schuldenaar;
  3. een ander in diskrediet te brengen of andere schade toe te brengen;
  4. te handelen in strijd met onze doelstelling zoals omschreven in artikel 2;
  5. zich niet te houden aan onze gedragsregels zoals omschreven in artikel 5.

De boete bedraagt voor iedere overtreding eenmalig €5.000,- en iedere dag dat de overtreding voortduurt, komt er €500,- bij. Deze boete is direct opeisbaar. Wij hoeven u dus niet van te voren te waarschuwen of u de mogelijkheid geven om de informatie aan te passen. Verder is de boete niet vatbaar voor rechterlijke verzachting.

Dit artikel heeft als doel de rechten van derden te beschermen. Overtreding van dit artikel gebeurt namelijk vaak om iemand in diskrediet te brengen. Daarom mogen wij het recht om de boete te incasseren overdragen aan een derde die schade lijdt of hinder ondervindt van uw gedrag. Deze derde treedt dan in onze rechten.

Verder zal de derde het recht hebben de werkelijk geleden schade op u te verhalen, omdat het vermelden van verkeerde informatie als een onrechtmatige daad ten opzichte van die derde moet worden aangemerkt. U erkent tot slot dat dit artikel derdenwerking heeft, zodat de derde een beroep kan doen op dit artikel.

Vergoedingen voor onze dienstverlening en wijzigingen van onze tarieven.

Voor bepaalde delen van onze dienstverlening bent u ons een vergoeding verschuldigd. De prijzen vermelden wij op onze website. Als wij door een duidelijke vergissing aan onze kant geen vergoeding of tarief met u hebben afgesproken, dan mogen wij u een vergoeding in rekening brengen volgens het tarief dat wij in vergelijkbare gevallen hanteren.

Wij kunnen een tarief steeds wijzigen, tenzij wij met u voor een vaste periode een vaste vergoeding hebben afgesproken. Tariefwijzigingen kunnen bijvoorbeeld volgen uit marktomstandigheden.

Dit artikel geeft aan wanneer wij aansprakelijk zijn voor schade.

Wij bieden een systeem aan dat mensen met elkaar in contact wil brengen. Wij slaan uitsluitend data op die worden verstrekt door derden en via deze data probeert ons geautomatiseerd systeem partijen met elkaar in contact te brengen. Wij kunnen die data niet controleren en staan niet in voor de juistheid van die informatie. We zijn dus ook niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat informatie onjuist is.

We vinden het wel belangrijk dat de ingevoerde informatie klopt. Dus bieden wij u de kans om in overleg te gaan met de gebruiker die de verkeerde informatie heeft opgegeven. Als een gebruiker informatie heeft verstrekt die niet correct is, maar weigert die aan te passen, dan kunt u een klacht bij ons indienen via info@twosolve.nl. De klachtenregeling staat op onze website. Wij zullen de gebruiker dan op zijn contractuele verplichtingen uit deze algemene voorwaarden wijzen. Wij kunnen de informatie niet verwijderen, tenzij u kunt aantonen middels een executoriale titel (vonnis) dat een rechter de gebruiker heeft opgedragen de informatie te verwijderen.

Stel dat u schade oploopt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons, dan zijn wij aansprakelijk. In dat geval zijn wij alleen aansprakelijk voor de directe schade die u lijdt. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of gemiste winsten of besparingen.

Wat is het gevolg als een bepaling ongeldig blijkt?

Stel dat een bepaling in de algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd. Die bepaling is dan ongeldig. In plaats van die ongeldige bepaling geldt dan een bepaling die zoveel mogelijk daarop lijkt en wel geldig is. De overige bepalingen in de algemene voorwaarden blijven gewoon geldig. Wij zullen de algemene voorwaarden dan zo snel mogelijk aanpassen.

Hoofdregel: op de relatie tussen u en ons is het Nederlandse recht van toepassing.

Op onze relatie met u is het Nederlandse recht van toepassing. Uit dwingend recht of een afspraak met u kan iets anders volgen. Dwingend recht is het recht waarvan u en wij niet kunnen afwijken.

Dit artikel geeft aan hoe wijzigingen en aanvullingen van de AV plaatsvinden.

De algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd of aangevuld. Die wijzigingen of aanvullingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn door technische of andere ontwikkelingen. Wij adviseren u om de voorwaarden met enige regelmaat te raadplegen voor wijzigingen en aanvullingen.